Atrakcje przyrodnicze - Turystyka

Idź do spisu treści

Menu główne:

ATRAKCJE PRZYRODNICZE
Krajobraz naturalny Gminy Dąbrowa Białostocka - został wytworzony w czasie zlodowacenia środkowo-polskiego. Dlatego teren charakteryzuje się falistą, miejscami pagórkowatą powierzchnią, wyniesioną ca 130- 240 m npm.

1. Obszary przyrodnicze i obiekty przyrodnicze prawnie chronione:
 • dolina rzeki Biebrzy, która należy do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Został on powołany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 r. Dolina Biebrzy wraz z przyległymi do niej terenami jest ostoją wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Biebrzański Park Narodowy zajmuje 7% powierzchni Gminy Dąbrowa Białostocka. Na jego obszarze dominują niskoturzycowe i mszyste zbiorowiska torfowisk niskich i przejściowych z licznymi mechowiskami. Lokalnie obserwuje się wkraczanie na otwarte tereny torfowisk zarośli wierzbowych i wierzbowo-brzozowych.
 • część obszaru gminy (15 %) porośnięta przez lasy. Główny kompleks leśny tworzą lasy Nadleśnictwa Czarna Białostocka, Obrębu Kumiałka stanowiące najdalej na północ wysunięty kraniec Puszczy Knyszyńskiej, gdzie dominują bory mieszane;
 • do obszarów prawnie chronionych na terenie gminy należą również lasy wodochronne oraz leśne powierzchnie badawczo-doświadczalne;
 • pomniki przyrody:
 1. grusza pospolita: wiek około 100 lat, lokalizacja wieś Grzebienie,
 2. jabłoń dzika: wiek około 70 lat, lokalizacja wieś Grzebienie,
 3. dąb szypułkowy: wiek około 250 lat, lokalizacja miasto Dąbrowa Białostocka,
 4. lipa drobnolistna: wiek około 350 lat, lokalizacja wieś Suchodolina,
 5. lipa drobnolistna: wiek około 350 lat, lokalizacja wieś Kamienna Nowa.

 • Najcenniejsze ostoje ssaków i ptaków na terenie gminy są zlokalizowane na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. W kompleksie leśnym Trzyrzeczki opisano bogate ilościowo i jakościowo zgrupowanie ssaków drapieżnych. Na tym terenie występuje najważniejsza w górnym basenie Biebrzy ostoja nietoperzy. W północnej części gminy obejmującej obszar Parku występuje charakterystyczny dla tych terenów bagienny zespół fauny z rzadkimi gatunkami ptaków (m. in. bataliony, kulik wielki, rycyk, gatunki brodźców).
 • Na terenie gminy występują następujące gatunki ptaków: bocian biały, bocian czarny, łabędź niemy, myszołów zwyczajny, myszołów włochaty ( zimą), kuropatwa, żuraw, czajka, grzywacz, synogarlica turecka, dzięcioł duży, skowronek polny, dzierlatka dymówka, okówka, świergotek polny, świergotek łąkowy, pliszka siwa, słowik szary, rudzik, kopciuszek, kos, kwiczoł, piecuszek, zaganiacz, sikorka bogatka, sikorka modra, dzierzba, gąsiorek, sroka, kruk, kawka, wrona siwa, szpak, jemiołuszka, wróbel, zięba, dzwoniec, szczygieł, gil, trznadel.
 • Gromada płazów reprezentowana jest przez żabę trawną, która występuje na łąkach, a na terenach bardziej wilgotnych spotkać można żabę moczarową. Stosunkowo często spotyka się również ropuchę moczarową. Z kolei wśród gadów najczęściej występuje zaskroniec zwyczajny i jaszczurka zwinka.
 • Ssaki kopytne reprezentowane są głównie przez łosia i sarnę. Dość często spotyka się dziki  i lisy, a stosunkowo rzadziej jenoty czy kuny domowe oraz tchórze.
 • Wieża widokowa w Szuszalewie – obok Rezerwatu Przyrody „Błota biebrzańskie”.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego